Skip to content Skip to footer

BELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Verantwoordelijk voor gegevensverzameling: de heer Pascal SUSKI, natuurlijk persoon van het bedrijf
bekend onder de handelsnaam Funky-Keys, gevestigd rue de Rue des Frères Lefort 326 1480 Tubize en
geregistreerd bij de ECB onder nummer 0537.936.165 (hierna “Funky-Keys” of “Wij”)
E-mailadres voor contact: [email protected]
Algemeen
Pascal Suski is een kunstenaar, jazzpianist en componist, die talloze evenementen en concerten organiseert
In deze context wil Pascal Suski de privacy van zijn cliënten respecteren.
Pascal Suski doet er dan ook alles aan om de vertrouwelijkheid van de verzamelde Gegevens te beschermen
respecteer zowel de nationale wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens als de
Europese Verordening nr. 2016/679 bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:
“AVG”).
Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna het “Privacybeleid”)
beschrijft de praktijken van Funky Keys in de context van het verzamelen van persoonlijke informatie (hieronder
daarna de “Gegevens”) na raadpleging van de website http://www.musicmania.be (hierna
hierna de “Site”), het verzoek om informatie over de Cursussen of de uitvoering van de Cursussen.
Met “verwerking van persoonsgegevens” bedoelen wij elke verwerking van gegevens die mogelijk plaatsvindt
om u als natuurlijk persoon te identificeren.
De gegevens die wij verzamelen worden specifiek geïdentificeerd in de sectie ‘Gegevens’.
Collected”, die wij u uitnodigen om aandachtig te lezen. Pascal Suski wil deze graag respecteren
uw privéleven en wenst u zoveel mogelijk te informeren en mogelijk te maken
bepalen wat er met uw gegevens gebeurt. Daarom vindt u hieronder informatie over de Gegevens
die we verzamelen, de redenen waarom we dat doen, de periode waarvoor we ze bewaren,
uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.
Verzamelde data
Pascal Suski verzamelt gegevens met betrekking tot verschillende soorten gebruikers
combineer verschillende kwaliteiten:
• De eenvoudige gebruiker die de Site bezoekt zonder vrijwillig met Pascal Suski te communiceren
Gegevens (hierna de “Gebruiker”);
• De persoon die actief zijn interesse kenbaar maakt (telefonisch, e-mail of via het formulier).
contact van de site) voor de cursussen en deelt vrijwillig gegevens mee aan Pascal Suski
(hierna de “Belanghebbende”).
• De persoon die een concertbestelling plaatst (hierna de “Klant”);”).
Hieronder vindt u daarom de verschillende soorten gegevens die wij verzamelen
cumulatief worden verzameld:
• Gegevens die automatisch worden verzameld telkens wanneer de site door een gebruiker wordt bezocht:
• De gegevens die door de geïnteresseerde partijen aan Pascal Suski zijn doorgegeven en die ons daartoe in staat stellen
contact met u opnemen (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon)
• Gegevens met betrekking tot uw concertbestellingen (naam, voornaam, geboortedatum,
adres, telefoon, e-mail)
• Gegevens met betrekking tot klanten voor de goede uitvoering van de 2 georganiseerde evenementen (naam, voornaam, planning).
het concert,

Pascal Suski verwerkt uw Gegevens uitsluitend voor zover dit nodig is voor de doeleinden waarvoor
ze werden verkregen.
Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw Gegevens?
Pascal Suski verwerkt uw Gegevens voor verschillende doeleinden; in deze context behandelen we elke keer
alleen de gegevens die essentieel zijn om het beoogde doel te bereiken. Wij hebben dus gebruik gemaakt van de
Gegevens indien nodig:
• In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering ervan of de ontbinding ervan (artikel
6.1.b. AVG); Om bijvoorbeeld de Cursussen te geven om de vragen die je hebt te beantwoorden,
u uw mening vragen over de concerten of het evenement

Waar je aanwezig was;
• Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan Pascal Suski onderworpen is
ingediend (artikel 6.1.c AVG);
• Op basis van onze legitieme belangen, waarbij we er in dergelijke gevallen voor zorgen dat deze in evenwicht worden gebracht
met respect voor uw privacy, in het bijzonder als u minderjarig bent (zie sectie
“Verwerking van gegevens met betrekking tot kinderen”) (artikel 6.1.f. AVG). Wij kunnen het zo
de contactgegevens van Belanghebbenden en Klanten verwerken met het doel te informeren
diensten van Pascal Suski (verzenden nieuwsbrief). In deze context kunt u dit op elk gewenst moment doen
verzoeken om deze promotionele berichten niet langer te ontvangen.
toestemming van hun ouders of voogden.

Koekjes


Pascal Suski gebruikt op zijn website voornamelijk functionele cookies. Deze cookies staan ​​dit niet toe
gebruikersidentificatie. U kunt er echter op elk moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen.
Deze deactivering van cookies kan uw navigatie minder eenvoudig maken.
Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activate-deactivate-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?
Wij dragen uw gegevens alleen over aan derden wanneer:
• Dit is noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening;
• Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• U geeft ons toestemming.
Als onderdeel van de uitvoering van de Cursussen kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden
van onze opdrachten aan technische onderaannemers, bijvoorbeeld voor de hosting van de Site en de opslag ervan
Gegevens en back-upkopieën van een IT-bedrijf. Wij zorgen ervoor dat zij uw aanvraag verwerken
gegevens, net als wij, op een veilige, respectvolle en goede manier en plannen we voor de
hiervoor adequate contractuele garanties. Music Mania eist daarom van haar onderaannemers dat zij de
wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en voldoende garanties bieden voor de uitvoering ervan
passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de verwerking voldoet aan de gestelde eisen
vereisten van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en garanderen de bescherming van uw
rechten.
De door Pascal Suski verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval buiten Europa verwerkt.
Jou rechten

• Toestemming voor toegang
U heeft het recht om uw Gegevens op elk moment en gratis te raadplegen.
• Recht op rectificatie
U heeft het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste Gegevens of
die overbodig zijn geworden, worden verwijderd.
• Recht om vergeten te worden
Wanneer u niet langer wilt dat uw Gegevens worden verwerkt en u zich in de
voorwaarden voor het aanvragen van het recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens vervolgens uit onze database verwijderen
Van de gegevens.
• Recht op gegevensportabiliteit
Voor zover nodig heeft u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens in de
voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij trekken aan
uw aandacht voor het feit dat de overdraagbaarheid van uw Gegevens alleen mogelijk is voor Gegevens die
die u zelf aan Funky-Keys heeft verstrekt. Dit recht van overdraagbaarheid was dus alleen van toepassing op
Klantgegevens.
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens
Wilt u geen enkele vorm van commerciële communicatie meer ontvangen? Jullie hebben, u heeft
heeft altijd het recht om bezwaar te maken, zonder dat u het versturen van nieuwsbrieven hoeft te rechtvaardigen.
• Recht op beperking van de verwerking
Tenslotte heeft u het recht om van Music Mania de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
• Uitoefening van uw rechten
U heeft op elk moment de mogelijkheid om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen door ons schriftelijk te schrijven
e-mail naar het adres [email protected] of per post naar het adres rue de Stalle 166 tot 1180
Brussel.

Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous ne pouvons pas conserver vos Données au-delà du temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour
lesquels nous les collectons. Nous conservons ainsi les données des Intéressés pendant une période d’une année
pour les tenir informer des projets de Music Mania. Pour rappel, vous pourrez à tout moment demander de
ne plus recevoir ces messages promotionnels.
Les données des Clients et des Elèves sont conservées au terme des Cours dans la mesure où leur
conservation fait l’objet d’une obligation légale, notamment en vue du respect de l’obligation de
conservation des documents sur le plan comptable et fiscal.
Traitement des Données relatives aux enfants.
Nous ne recueillons pas d’informations personnelles concernant des enfants de moins de 16 ans sans avoir
recueilli l’autorisation expresse d’un parent ou d’un tuteur.
Modifications de la Politique Vie Privée
Funky-Keys  peut modifier de temps à autre la présente Politique Vie Privée notamment en cas
d’évolution législative. Nous vous invitons dès lors à toujours consulter la dernière version de la
Politique Vie Privée sur notre site Internet (www.MusicMania.com/privacy).
Nous contacter
Si vous souhaitez contacter Funky Keys à propos de la présente politique de protection de la vie privée (par
exemple, pour exercer vos droits ou faire état d’une plainte concernant le traitement de vos Données), vous
pouvez notamment le faire :

 • Par e-mail : [email protected]
 • Par courrier postal à l’adresse : Rue des Frères Lefort 326, 1480 Tubize , Belgique
  • Par téléphone +32/495.89.31.55
  N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous considérez que nous ne traitons pas vos données avec le soin
  que vous en attendez. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer un suivi de votre requête dans les meilleurs
  délais.
  Si malgré tout, notre réponse ne devait pas vous donner satisfaction, vous pouvez également prendre directement
  contact et déposer plainte auprès de l’autorité de contrôle de protection des données.
  Autorité de contrôle de protection des données
  • Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
  • +32 (0)2 274 48 00
  • [email protected]
  www.privacycommission.be.

Voorwaarden :
VOORWAARDEN

 

1. Wie is DE SCHOOL VOOR HUIDIGE MUZIEK?

 

L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES is de handelsnaam van een vennootschap naar Belgisch recht die persoonlijk wordt uitgeoefend door de heer Pascal SUSKI, wiens identificatiegegevens hieronder worden weergegeven:

 

Rue.des Frères Lefort 326

BTW: BE 0537 936165

Tel: 0032/49589 31 55

 

E-mail: [email protected]

Website: https://coursdepianotubize.be

 

 

 

2. Doel van het contract en algemene voorwaarden

 

2.1. L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES verbindt zich ertoe, op basis van een middelenverbintenis, individuele lessen piano, andere toetsinstrumenten en algemene muziekopleidingen aan te bieden in de vorm van sessies van elk 30 minuten (de Cursus).

 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusbestellingen die via e-mail of in de vestigingen van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES op de site: https://coursdepianotubize.be (de Site) worden geplaatst. Samen met het registratieformulier vormen zij het contract dat de partijen bindt. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan ​​zonder de schriftelijke toestemming van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES. Het ontbreken van implementatie van een clausule opgenomen in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES om hiervan te profiteren.

 

3. Student

 

3.1. De toegang tot de Cursussen is strikt individueel en voorbehouden aan de persoon die op het inschrijfformulier als student is aangegeven (de Student).

 

3.2. Bij gebreke van aanduiding wordt de opdrachtgever aangemerkt als Student.

 

4. Cursusrooster

 

4.1. De lessen worden het hele schooljaar gegeven en zijn verdeeld in drie termijnen:

 

– 1e kwartaal: oktober – december;

– 2e kwartaal: januari – maart;

– 3e kwartaal: april – juni.

 

4.2. De lessen worden één keer per week gegeven op het tijdstip dat is aangegeven op het inschrijvingsformulier, met uitzondering van wettelijke feestdagen[1] en schoolvakanties[2].

 

4.3. Tenzij anders aangegeven op het inschrijvingsformulier, worden de cursussen gegeven in de lokalen van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES, gelegen rue DES FRERES LEFORT 326 A 1480 TUBIZE.

 


5. Cursusprijzen

 

5.1. De prijs van de Cursussen staat vast, inclusief alle belastingen,

5.2. -350 € voor de cursus

5.3. -registratiekosten 75€

 

 

6. Duur van de verbintenis

 

6.1. Tenzij anders vermeld in het inschrijfformulier, verbindt de opdrachtgever zich voor een periode van driekwart van de Cursussen.

 

6.2. De klant kan de Cursussen beëindigen aan het einde van het tweede kwartaal van het schooljaar, op voorwaarde dat hij L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES uiterlijk 28 februari schriftelijk op de hoogte stelt. In dergelijk geval blijven de jaarlijkse registratiekosten volledig verschuldigd en worden deze niet aan de klant terugbetaald.

 

7. Registratie

 

7.1.1. Afgifte van het inschrijvingsformulier in de lokalen van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES. De inschrijving voor de cursussen gebeurt door ondertekening van het inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat het cursusrooster vermeld in het inschrijvingsformulier medeondertekend is door THE SCHOOL OF CURRENT MUSIC.

7.1.2. De klant ontvangt een kopie van het inschrijfformulier dat dient als orderbevestiging.

 

7.2. Verzending van het inschrijfformulier per e-mail

7.2.1. Wanneer het registratieformulier per e-mail wordt verzonden, is de registratie pas geldig na ontvangst van een per e-mail verzonden orderbevestiging door L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES

7.2.2. In dergelijk geval blijft de klant vrij om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht gedurende een periode van 14 dagen vanaf ontvangst van de orderbevestiging onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden (zie artikel 8).

8. Herroepingsrecht

 

8.1. Bestellen op afstand en buiten locatie. L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES vestigt de aandacht van haar klanten op het feit dat de in deze algemene voorwaarden voorziene herroepingsmogelijkheden alleen van toepassing zijn wanneer de registratie plaatsvindt per e-mail of buiten de lokalen van THE SCHOOL OF CURRENT MUSIC. Dit betekent dat als de bestelling van de Producten wordt gedaan in de vestigingen van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES, de klant geen enkel herroepingsrecht geniet (zie nr. 7.1.).

8.2. Herroepingstermijn. Het staat de klant vrij om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht gedurende een periode van 14 dagen vanaf ontvangst van de orderbevestiging.

8.3. Voorwaarden. De klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES schriftelijk een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen. Hij kan daartoe gebruik maken van het standaardformulier voor herroeping dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd.

 

 

 

9. Betalingen

 

9.1. Het jaarlijkse inschrijfgeld en de eerste termijn van de Cursus zijn contant betaalbaar bij bevestiging van inschrijving.

 

9.2. De prijs van elke lesperiode moet uiterlijk vóór de eerste les van de lesperiode worden betaald.

 

9.3. Indien de klant niet in betalingsopdracht verkeert, behoudt L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES zich het recht voor om de Cursus niet aan de Student te geven. In een dergelijk geval kan L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES naar eigen goeddunken:

 

9.3.1. Ofwel: bedenk dat de Cursus nog steeds geen plannen heeft voor herstel;

9.3.2. Of stel een herstelcursus uit.

 

9.4. De vervaldag van elke betaling vormt automatisch en in overeenstemming met artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een ingebrekestelling aan de schuldenaar door het enkele verstrijken van de termijn.

 

9.5. Elk geheel of gedeeltelijk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding geven tot de aanvraag van vertragingsrente, waarvan het tarief wordt vastgesteld op dat van de wettelijke rente verhoogd met 5% met een maximum van 12% per jaar berekend vanaf de vervaldag van het onbetaalde bedrag en een verhoging gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag, zonder dat dit minder dan 100 euro bedraagt. L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES zal aansprakelijk zijn voor de schadevergoeding van dezelfde bestelling aan de klant ten aanzien van wie zij in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen.

 

10. Afwezigheden in de lessen

 

10.1. Afwezigheid van de leerling

10.1.1. Elke afwezigheid bij Cursussen moet worden gerechtvaardigd door een medisch attest of uiterlijk de dag vóór de Cursus worden gemeld.

10.1.2. In een dergelijk geval zullen de cliënt en L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES hun uiterste best doen om een ​​hersteltraject uit te stippelen dat aansluit bij de mogelijkheden van ieder persoon.

10.1.3. Het aantal Herstelcursussen is echter beperkt tot twee Cursussen per schooljaar met een maximum van één Cursus per semester.

 


10.2. Afwezigheid van de leraar

10.2.1. Alle lessen die wegens afwezigheid van de docent zijn geannuleerd, worden hersteld.

10.2.2. In een dergelijk geval zullen de klant en L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES hun uiterste best doen om een ​​hersteltraject op te zetten op basis van ieders beschikbaarheid.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1. Persoonlijke risico’s. Deelname aan Cursussen en andere activiteiten van welke aard dan ook geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en cursist. Behalve in geval van ernstig of opzettelijk wangedrag van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES door een van haar werknemers of samenwerkingspartners, blijven de klant en de student dus als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van elk ongeval, ziekte of letsel dat zich tijdens de Cursussen voordoet. .

11.2. Verlies, diefstal. Behalve in geval van ernstig of opzettelijk wangedrag door L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES van een van haar werknemers of medewerkers, blijft de klant of student als enige verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van eigendommen van de klant tijdens de Cursussen of ter gelegenheid daarvan. .

11.3. Verslechtering van materiaal. De klant en de student zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens de Cursussen aan de eigendommen van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES of haar medewerkers of werknemers.

12. Privacy

 

De doorgegeven persoonlijke informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving en meer specifiek in overeenstemming met het gegevensverzamelingsbeleid van L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES, beschikbaar onder het tabblad PRIVACY op de startpagina van haar site.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De contractuele relaties tussen L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel en de Vrederechter van Ukkel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering ervan, met uitzondering van ons recht, optredend als eiser, om de zaak voor elke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken. van bij de klant thuis.

 


[1]Volgens de officiële lijst van wettelijke feestdagen die toegankelijk is op de site: https://www.belgium.be/fr/emploi/conges_et_interruption_de_carriere/jours_feries

 

[2] Volgens de schoolkalender van de federatie Wallonië-Brussel, toegankelijk op de site: http://www.enseignement.be/index.php?page=23953

Abonnez-vous pour les mises à jour!

Abonnez-vous pour les mises à jour!

Subscribe for the updates!